Tot de aanleg van de A50 was hier nog een buurtschap van 17 boeren bedrijven. Door de snelle economische ontwikkelingen en de verbrokkeling van de wegen komt de samenhang in de knel.

Door de plannen om hier een landbouw ontwikkelingsgebied te ontwikkelen zijn hier grote zorgen over de leefbaarheid ontstaan. Deze zorgen worden door de gemeenten niet gedeeld en wordt er stug doorgegaan.
Omdat we ons als bewoners niet goed gehoord voelen is de Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en ongeving opgericht die tot aan de Raad van State doorgaat om recht te krijgen.
De RvSt heeft op 21 augustus 2013 het bestemmingsplan van het LOG vernietigt, omdat er in de Millieu Effect Rapportage niet met de totale omvang van het plan was gerekend.

De gemeenten hebben toen het plan overgedragen aan de provincie die verder is gegaan met een inpassingsplan. Uiteindelijk is er besloten dat er slechts plaats was voor 2 familie bedrijven. Hiervan is er nu 1 geplaatst en is het onduidelijk of de 2de er gaat komen.

 

Sinds 16 juli 2020 ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor de Weteringdijk 119B ter inzage. Door deze inzage tijdens de vakantieperiode te doen, waren de stukken pas op 6  augustus beschikbaar en is de helft van de reactietermijn al verlopen.
De Stichting heeft verzocht om burgerparticipatie voor direct betrokken buren te houden, maar dat is door de corona perikelen niet doorgegaan. De achteruitgang van geur, fijnstof en stikstof is voor direct omwonenden en voor de Natura 2000 gebieden niet dramatisch maar wel aanwezig.
Gezien de wens van de regering om stikstof te verminderen en de daadwerkelijke acties in de vorm van maximaal 100 km/uur te  laten rijden en nieuwe gebouwen mondjesmaat te vergunnen, verbaasd het ons dat hier niet gekozen is voor een uitkoopregeling die direct een bijdrage had geleverd.

22 november 2019  heeft het college van de gemeente Epe besloten dat voor de aanvraag van Agra-Matic BV. bij de uitbreiding op Weteringdijk 119b geen Milieu Effect Rapport nodig is. De totale omvang van dit bedrijf komt nu op 2446 vleeskalveren. Op dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Dit is wel weer mogelijk zodra de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Omdat er in de 6 weken van ter inzage legging van dit besluit geen Raads commissie vergadering door de gemeente Epe is gehouden, is de Stichting niet in de gelegenheid geweest om hierop in te spreken.

 

29 mei 2019 heeft de Raad van State de PAS buiten werking gesteld.

Hierdoor zijn alle milieuvergunningen die daarop gebaseerd zijn niet meer van toepassing en kunnen niet meer gebruikt worden om een Omgevingsvergunning op te verlenen.

De belangrijkste wens van de Stichting is hiermee vervult, maar wij blijven waakzaam met controleren of de gemeente en provincie de juiste invulling aan de PAS uitspraak blijven geven.

 

Hieronder nog het overzicht van de samenwerking tussen gemeenten, provincie en de Stichting.

28 augustus 2018 de gemeente Epe houdt op 6 september een raadscommissie vergadering waarin de beantwoording van de zienswijzen ingebracht voor het bestemmingsplan de Bokkerij (ex LOG) wordt behandeld. De Stichting zal daar inspreken omdat ze teleurgesteld is over de antwoorden van de gemeente.

6 juni 2018 De Raad van State heeft in haar uitspraak de toename van stikstof op natura 2000 niet meegenomen door het advies van de gemeente op dit punt te accepteren. In aanvragen voor uitbreidingen van stallen zal dit ertoe leiden dat de betreffende stal niet voldoet aan de Best Beschikbare Techniek (BBT).

 

10 maart 2018 De Stichting heeft een antwoord, op het verweer van de gemeente op ons beroepschrift, bij de Raad van State ingediend. De zitting zal op 28 maart plaats vinden. Ons belangrijkste punt blijft het verschil tussen PlanMER en Bestemmingsplan over het gebruik van de Natuurbeschermingswet vergunningen en het invullen van de volksgezondheid.

 

8 maart 2018 De raad heeft besloten dat de verkorte omgevingsaanvraag (Flankerend Beleid) van kracht is. Zie hiervoor de video van van de raadsvergadering https://epe.raadsinformatie.nl/vergadering/465701/gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2008-03-2018 en ga hierbij naar onderwerp 10 Uitbreiding lijst met ruimtelijke projecten enz. (Op 2 uur en 37 minuten vanaf begin).  Verbaast u over de redenering van sommige partijen over burgerparticipatie …... TENENKROMMEND!!! Veel partijen belijden dit met de mond, maar ontwijken elke invulling ervan. 33000 burgers wegen niet op tegen 30 Intensieve veehouderijen.

 

24 juni 2017 De Stichting heeft toch  beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit omdat bij een bestemmingsplan anders naar de milieuaspecten wordt gekeken dan bij een enkele omgevingsvergunning aanvraag.

23 maart 2017 besluit de raad van de gemeente Epe over het bestemmingsplan buitengebied. Dan is het definitief. Er wordt hierbij aan een groot aantal zienswijzen niet te gemoed gekomen. De vraag is of deze punten Raad van State waardig, of te wel kan je er een beroepsprocedure mee winnen? Een ander punt van groot belang is een voorgestelde motie van CDA, SGP/CU en Nieuwe Lijn waarbij de raad de verantwoordelijkheid voor het besluiten over een omgevingsvergunning overdraagt aan het college. Hierdoor worden de burgers veel later (soms in een te laat stadium) geïnformeerd over een vergunningsaanvraag van een intensieve veehouderij Ook komt het indienen van zienswijzen, het bekend maken in de buurt met een buurtraadpleging en betrekken van de GGD bij gezondheidsproblemen op losse schroeven te staan.
De Stichting zal een bericht  naar alle raadsleden sturen met het verzoek de motie te verwerpen.

Op 24 en 25 januari 2017 is inspreken in de Raadscommissie vergadering mogelijk voor het Bestemmingsplan Buitengebied Epe. De stukken zijn te vinden op de website van Epe in de Agenda van de raadsCie van 24 januari. https://epe.raadsinformatie.nl/vergadering/361297/raadscommissie%2024-01-2017  Vooraf aanmelden bij de griffier is gewenst.

Op 2 september 2015 heeft de gemeente Epe het ontwerp bestemmingsplan voor het buitengebied ter inzage gelegd. Ieder die bewoner is van het buitgebied heeft het recht hierop zienswijzen in te dienen. Kijk dus goed of je belangen worden geschaad en reageer dan binnen 6 weken met een melding aan het college van B&Ŵ. Dit moet schriftelijk en voorzien van uw handtekening.
De documenten zijn te vinden op de website van de gemeente of via deze link.

Op 20 mei 2015 heeft de Stichting ingesproken bij de Provincie over de mogelijkheden voor intensieve veehouder. We hadden gehoopt dat met het besluit van de raad van Epe, over inplaatsen van slechts 2 bedrijven in het ex-LOG, alles voorbij zou zijn. We hebben echter geen rekening gehouden met de gemeente Apeldoorn, die een bedrijf van 3800 geiten aan de Bloemenkamp 5, best acceptabel lijkt te gaan vinden. Vandaar dat wij nog maar even doorgaan om dit ook noig in goede banen te leiden.

Vanaf 26 maart 2014 ligt het voor ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Epe ter inzage.
In dit plan wordt ruimte gemaakt voor uitbreiding van de Intensieve Veeteelt. Het eerdere plan voor het Buitengebied Epe is vorig jaar gestopt omdat er geen ruimte beschikbaar is en nu probeert men het opnieuw via aangepaste regels. Zoals vaak blijkt een brede maatschappelijke discussie niet te leiden tot wat daar uit te komt, maar gaat de politiek precies de andere kant op in de hoop dat de burger niet meer oplet omdat de discussie toch duidelijk is. Er is inspraak mogelijk  klik hier

Op 8 januari 2014 is de klankbord vergadering voor het bestemmngsplan buitengebiied Epe.
In deze vergadering wordt gesproken over de milieu effect rapportage en het ontwerp van het bestemmingsplan. We kunnen als buurtschap commentaar aanleveren op deze voorontwerpen en dat is duidelijk in een vroeg stadium en met meer kans om gehoord te worden. In een later stadium komt het plan ter inzage te liggen en kunnen er zienswijzen op worden ingediend, maar dan is het plan al veel verder uitgekristalliseerd. De kans dat we dan nog iets kunnen aanpassen is heel klein.

Op 21 augustus 2013 heeft de  Raad van State het bestemmingsplan van het LOG vernietigd.
Omdat de gemeenten in maart 2013 al hebben aangegeven de uitspraak van de RvSt te willen omzeilen, door gebruik te maken van een afwijking van het bestemmingsplan via een uitgebreide Wabo regeling, is extra aandacht nodig om hierop op tijd te reageren.

Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Epe
De NvU is aangenomen door de raad van Epe en er wordt nu gewerkt aan het PlanMER. Zodra het concept gereed is, wordt het aan de klankbordgroep voorgelegd. Ons commentaar is redelijk verwerkt, maar gezondheid volwaardig meenemen  is nog steeds een brug te ver voor deze gemeente.

Intussen is de trein voor het buitengebied weer opgang gekomen en zijn we vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Als eerste en belangrijkste ondwerwerp wordt de Nota van UItgangspunten besproken. Op 16 oktober hebben we dit ontvangen en in de vergadering van 31 oktober ons commentaar toegelicht. Een belangrijk punt is dat de gemeente weer gezondheid niet als hoofdpunt meeneemt, maar een afgeleide interpretatie van de adviezen van de GGD maakt. Verder hebben we verzocht om nu een PlanMER te maken gebasseerd op de toegestane rekenmethoden, zodat wij daar de gegevens van kunnen opvragen en controleren of wel alles is meegenomen. Onze inbreng is te vinden bij het onderwerp inspraak onder menuitem Ganzeneb documenten - Inspraak en enquête.


Uitslag Raad van State over de voorlopige voorziening van het LOG (zie verder op www. sglbeva.nl)
Vanmiddag 14 december 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening die door de Stichting was gevraagd voor het bestemmingsplan van het LOG. De voorlopige voorziening blijft gehandhaafd. De kans is groot dat PlanMER als onvoldoende onderbouwing voor het bestemmingsplan zal worden gezien. Er is daar bij de berekening niet van het maximum uitgegaan. Zie RvSt
Dit is dus nog geen definitieve uitspraak over het bestemmingsplan, maar de kans is zeer groot dat dit in de huidige vorm niet door gaat. Er zal dan een nieuwe PlanMER moeten worden opgesteld, gevolgd door een aangepast bestemmingsplan.

 

Donderdag 24 mei 2012 was er een bewonersbijeenkomst in het Geerhuus.  Vooral voorbespreken van de inspraak en ideeën over de planschade en gezondheidszorgen zullen aan bod komen

Dinsdag 15 mei 2012 was er een toelichting van de GGD aan de raden van Apeldoorn en Epe in het stadhuis van Epe. Dit was een openbare vergadering, maar burgers konden niet ingespreken.

Zienswijzennota. Op 19 april 2012 hebben B&W van Apeldoorn en Epe de zienswijzennota vrijgegeven. Het is een zeer  lijvig document van 127 bladzijden geworden. Kijkend naar de door de Stichting ingediende zienswijzen, blijkt dat aan geen enkele daarvan is tegemoet gekomen. We mogen wel spreken van een zeer teleurstellende gang van zaken, waarbij het gevoel niet als gesprekspartner te worden gezien overheerst. Bijna alle burger-insprekers hebben ook nul op het rekest gekregen, alleen LTO Noord kan zich gelukkig prijzen dat 3 van hun 5 ingediende zienswijzen zijn gehonoreerd. Jammer genoeg betreft het hier verslechteringen voor de burgers in het LOG.

Buurtschap de Ganzeneb is in september 2011 opgegaan in  de Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte Vaassen en omgeving (SGLBeVa). Dit om sterker te staan nu het duidelijk begin te worden dat inspraak van de burgers niet wordt gewaardeerd.  Nieuwe onderwerpen worden van nu af op de website van de Stichting geplaatst. Om die te volgen klik hier.

Het is begonnen met de reconstructiewet, waarbij door de Provincie de andere kant van de snelweg als LOG en ons gebied gedeeltelijk als Ster is aangewezen.

Daarna kwam het idee om een mestverwerking meteen in de oksel van de snelweg en onze afslag aan te leggen. Hier hebben we een enquette over gehouden en mestverwerking bleek ineens niet rendabel.

Ook bij het bestemmingsplan van het LOG is met de enquette van de Gebiedsgroep meegedaan. Het aantal terug ontvangen formulieren was 97%!!

Het bestemmingsplan voor het Buitengebied van Epe, met daarin een plan MER is aangehouden en er wordt alleen aan de plannen voor het LOG gewerkt .

Doordat in het LOG slechts 8 nieuwe/hervestingingsedrijven zijn toegestaan, is nu het gevoel dat Provincie/Gemeenteraad mogelijkheden zoeken in de andere gebieden.  Bij de kaarten voor het bestemmingsplan buitengebied van gemeente Epe is het gebied ten oosten van het kanaal tot en met de Grote Wetering nu aangewezen als verwevingsgebied met sterlocaties
De lichtgele gebieden zijn voor de sterlocaties en het lichtbruine is het LOG gebied. Hier wil men hervestigers tot 1,5 ha gaan toestaan, zonder dat daar enige restricties voor gaan gelden.

Burgerinitiatief. Woensdag 19 januari 2011 zijn de burgerinitiatieven toegelicht aan de raden van Apeldoorn en Epe. Het was een enerverende bijeenkomst en veel raadsleden gaan hier vragen over stellen aan hun college van B&W. De documenten van deze toelichting zijn te vinden onder Ganzeneb documenten - Gemeente Epe De vergadering zelf kan als video worden gevolgd en om dit mee te maken klik hier.
Verder zijn onder Ganzeneb documenten - Gemeente Epe nu de extra vragen aan de fracties en de raden van de Gemeenten toegevoegd. Ondertussen heeft de Gemeente besloten ons burgerinitiatief te koppelen aan het bestemmingsplan en wordt de beantwoording van alle vragen nu dus niet gedaan!!!!!!!!

Inrichtingsfinanciering LOG. Bij de Provincie Gelderland is de subsidieaanvraag voor financiering van de inrichting van het LOG aangenomen. Nu hebben de Gemeenten geld om met de inrichting te kunnen beginnen. Theoretisch zullen de Gemeenten dit natuurlijk nooit gaan doen voordat de bestemmingsplan- en andere plan procedures zijn afgerond. Gezien de ervaringen met de reacties op ons burgerinitiatief en de brieven over de fijnstofmetingen leek het ons niet verstandig deze kat op het spek te binden. Daarom hebben we een brief naar de Provinciale Staten gestuurd om het geld op een gereserveerde rekening te zetten en pas vrij te laten vallen na afronden van de inspraak. De brief en de financieringsaanvraag staan ondere Ganzeneb documenten - Brieven PS Gelderland